دانلود فایل گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد..

مطالب دیگر:
🔥بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد🔥بررسی انقلاب صنعتی و اختراعات ان دوره🔥جايزه نوبل و بزرگان علوم مالي و اداري🔥بررسی وضعيت اكوسيستم ايران🔥بررسی گیاه مرزه🔥بررسی و کاربرد گیاهان قندی در زراعت🔥بررسی سبک های دلبستگی و ابراز وجود در دانش آموزان نابینا🔥بررسی تاثیر ريتم شبانه‌روزي بر عملكرد بي‌هوازي ورزشکاران🔥آشنایی با سوخت هيدروژن🔥بررسی ضريب دراگ استوانه‌هاي مدور در جريان توربولانس جو (اتمسفر)🔥بررسی نظام پيشنهادها🔥مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت🔥بررسی کشت گوجه فرنگی گلخانه ای🔥بررسی معماری بنای زیگورات چغازنبيل در استان ایلام🔥بررسی ناهنجاريهاي پا در طيور گوشتي و بوقلمونها🔥کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی🔥بررسی اثر گلخانه اي و پدیده گرم شدن زمين🔥بررسی آفات مهم انباري انواع سوسک و شب پره و کنه🔥تاثیر دمای پخت و زمان آن در میزان تردی و کلاژن در گوشت خرگوش🔥بررسي مقاومت سدهاي مخزني بزرگ هنگام وقوع زلزله
دانلود فایل گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد.. |نمایش فایل:|1486108|آر آی|risenet
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود فایل گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد.. را مشاهده می نمایید.

دانلود گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد

تهیه شده برای ارائه به دانشگاه فرهنگیان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 32

پیشگفتار

آماده سازی یک شخص برای شغل شریفی بنام معلمی ، که شغل انبیاست ، مراحل مختلفی را می طلبد .به نظر من درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلمی تأثیر دارد اما تأثیر آن در برابر واحد های عملی کمتر است .یکی از واحد های عملی کارورزی است . کارورزی شخص را برای رسیدن به قله اوج پرورش افراد آماده می کند که این قله اوج همان شغل معلمی است. کارورزی راه را به شخص نشان می دهد که چگونه با افراد جامعه ، مخصوصا محصلان ، ارتباط برقرار کرده و همچنین پرورش صحیح این افراد را به شخص نشان می دهد .بنابراین برای یک معلم ، که مهمترین شغلش پرورش افراد ،(از نظر تربیتی ،اخلاقی ، اجتماعی و...) است ،بهترین مقدمه همان کارورزی است .

انشاالله که همه دانشجو معلمان عزیز از این کارورزی نهایت استفاده را ببرند و وشغلی آبرومندانه داشته باشند.

مقدمه

ﮐﺎرورزي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮداﻟﯽ ژرف و ﺑﯽ ﻧﻮر گﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﭘﻠﮑﺎن آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﺎور دﺷﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ فﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ. آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﺮدﺑﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ. آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و روي اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. آن ﭼﻪ را درﺑﺎره ﺻﻌﻮد از ﻧﺮدﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﺮدﺑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ، و ﭘﻠﮑﺎن آن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي در ﻧﻮردﯾﻢ. ﻫﺮ ﭘﻠﻪ اي را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي روﺷﻦ ﺗﺮي ﻣﯽ رﺳﯿﻢ. در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺷﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺪارد، ﭘﺮش و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﭘﻠﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻠﻪ ﻫﺎ را ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺪون ﻟﻤﺲ ﭘﻠﻪ اي از روي آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدو ﺑﺎﻻ رﻓﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﻮن زود ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد. آن وﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮدال ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺘﺎب ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﭘﻠﻪ اي زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اي درﺳﺖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه از ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ. ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﻠﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻌﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎرورزي در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن «ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ»، «ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮي»، «ﮐﺎرآﻣﻮزي»ﯾﺎ «ﮐﺎرورزي»ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﮑﺮر و ﻣﮑﺮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ، و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﺪاوﻣﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ رواﻧﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي درس در ﻣﺪارس ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرورزي و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﭼﻪ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﯾﮋه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ. اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرورزي ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ آن ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اداره ﮐﻼس ﻫﺎي درس و ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا: ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.